AGENDA LEDENVERGADERING

AGENDA voor de ledenvergadering donderdag 16 maart 2022

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering van de V.V. Rottevalle Voor leden en donateurs op donderdag 16 maart a.s.

Aanvang 20.15 uur

Plaats: Clubgebouw ’t Hagehiem A G E N D A:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vragen /opmerkingen n.a.v. notulen vorige jaarvergadering d.d. 22 april 2022 (te lezen op de website.)
 3. Verslag van de penningmeester
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Benoeming van de kascommissie
 6. Begroting seizoen 2022-2023
 7. P A U Z E
 8. Jaarverslag van de secretaris (te lezen op de website)
 9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Folkert Bosma

Tegenkandidaten kunnen -schriftelijk en ondertekend door minimaal 5 leden- tot 24 uur voor de vergadering gemeld worden bij de secretaris.

 1. Mededelingen van de Technische Commissie
 2. Mededelingen van de Ontspanningscommissie
 3. Mededelingen van de Sponsorcommissie
 4. Mededelingen van de Club van 100
 5. Mededelingen van de Jubileumcommissie
 6. Verbouw van de kantine
 7. Mededelingen van het bestuur
  1. Voorstel contributie verhoging seizoen 2023-2024
  1. Werven en behouden van vrijwilligers
 8. Rondvraag (vragen graag schriftelijk indienen voor de pauze van deze vergadering)
 9. Sluiting

Reacties zijn gesloten.