Technische Commissie

Voorzitter Jan Boonstra 06-46143929
Senioren Jelle Bekkema 06-37227535
Senioren Wieger Schra 0512-342452
Jeugd Marcel Hoekstra 06-22775232
Jeugd Niels Rinsma 06-48376347

e-mail TC: tcvvrottevalle@gmail.com

Technisch beleidsplan V.V. Rottevalle

Voorwoord

Het Technisch beleidsplan van V.V. Rottevalle beoogt aan een ieder die binnen de vereniging een taak heeft op het gebied van voetbalzaken inzicht te verschaffen in structuren, taken en verantwoordelijkheden op voetbaltechnisch gebied. Daarnaast dient dit plan kaders te creëren, waarbinnen het bestuur en de TC besluiten kunnen nemen. Verder staat in het plan zo concreet mogelijk omschreven welke zaken VVR belangrijk vindt in de training, coaching, begeleiding en het functioneren van de spelers. Tenslotte moet het plan vooral worden gezien als een praktisch naslagwerk.

Het Technisch beleidsplan kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe inzichten, zodat het actueel blijft. Het plan ligt ter inzage in de bestuurskamer.

TC

Het bestuur van VVR heeft op het gebied van voetbaltechnische zaken bepaalde taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de Technische Commissie (hierna: TC). De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algehele technisch beleid binnen VVR. Het hoofdbestuur blijft niettemin te alle tijde eindverantwoordelijk.

De TC beschikt niet over een eigen budget en kan pas uitgaven doen nadat goedkeuring van de penningmeester van VVR is verkregen.

De TC bestaat minimaal uit vijf personen. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor Technische Zaken is voorzitter van de TC en zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de TC. De voorzitter leidt de vergaderingen van de TC en zorgt voor een agenda.

De TC vergadert in ieder geval eens per maand op doorgaans de derde woensdag van de maand en zoveel vaker als nodig is. Van de vergadering worden notulen gemaakt.

Het technisch beleid van VVR is uitgesplitst in Algemeen Beleid, Seniorenbeleid en Jeugdbeleid. Van de TC zijn minimaal twee commissieleden verantwoordelijk voor de technische zaken Senioren. De overige commissieleden richten zich op de Jeugdafdeling.

De zittingsduur voor leden van de TC is vier jaar. Verlenging van deze periode is één keer mogelijk.

Algemene Taken TC:

– Het actueel houden van het Technisch beleidsplan van VVR;
– Bewaking van het Technisch beleidsplan in de praktijk;
– Verantwoordelijk voor de selectie-indeling van zowel senioren als jeugd;
– Bewaking en aansturing van gemaakte afspraken met betrekking tot senioren- en jeugdteams;
– Bewaking van de ontwikkeling van individuele (jeugd)spelers;
– Bewaking van de doorstroming van spelers naar hogere (oudere) selecties;
– Het bevorderen van de communicatie tussen trainers over de doorstroming van spelers;
– Werving en selectie (jeugd)leiders en (jeugd)trainers;
– Bewaking van de ontwikkeling van leiders/trainers van VVR;
– Het jaarlijks organiseren van evaluatiebijeenkomsten voor (jeugd)leiders en (jeugd)trainers;
– Aanspreekpunt nieuwe leden;
– Verantwoordelijk voor het algemeen technisch beleid.

Algemeen

Uitgangspunt van het technisch beleid is het opleiden en/of beter maken van spelers en het benutten van hun mogelijkheden/kwaliteiten, waarbij plezier in training en wedstrijd in iedere geleding van de vereniging voorop staat. De persoonlijke ontwikkeling van de spelers staat centraal.

Het uiteindelijke doel van het technisch beleid is vanzelfsprekend voor een sportvereniging het leveren van sportieve prestaties. Dit houdt in dat VVR met de standaardteams (de F1 uitgezonderd) en de B-selectie op een zo hoog mogelijk niveau wil voetballen. Voor de recreatieve elftallen geldt eveneens dat het beter leren voetballen centraal moet staan. Ook de spelers in die teams zullen beter willen leren voetballen en moeten daarvoor de kans krijgen.

Doelstellingen

– Iedere speler moet zich op technisch, tactisch, mentaal en sociaal gebied optimaal kunnen ontwikkelen.
– Het spelen van de standaardelftallen + B-selectie op een zo hoog mogelijk reëel niveau.
– Door ieder lid (spelers, trainers, begeleiding, etc.) wordt de naam van VVR door middel van Fair Play op een positieve manier uitdragen. Fatsoen en het hebben van respect voor elkaar staan bij VVR hoog in het vaandel. Vandaar dat VVR van haar leden verwacht dat een ieder de als bijlage 1 aangehechte gedragsregels correct naleeft.

Oefenwedstrijden

De organisatie van het spelen van oefenwedstrijden ligt, op initiatief van of in samenspraak met de trainer/leider, bij het wedstrijdsecretariaat. Indien de trainer/leider met zijn team een oefenwedstrijd wil spelen, dient hij zijn wensen duidelijk kenbaar te maken aan het wedstrijdsecretariaat. De TC heeft ten opzichte van het spelen van oefenwedstrijden een monitorende functie.

Blessures

Het is wenselijk dat de leider doorgeeft aan de Ontspanningscommissie welke spelers langdurig geblesseerd zijn, zodat hier de nodige aandacht aan kan worden besteed.

Niet spelende vrijwilligers

Niet spelende leiders en trainers worden aangemeld bij de KNVB. Ze krijgen een lidmaatschapsnummer toegekend. De vereniging draagt hiervoor een bijdrage af aan de KNVB, maar zal geen contributie in rekening brengen aan deze vrijwilliger.

Afgelastingen

Afgelastingen van wedstrijden worden bekend gemaakt op de website www.vvrottevalle.nl. Bij afgelastingen van wedstrijden worden de leiders en scheidsrechters op de hoogte gebracht via de wedstrijdsecretaris van VVR. Algehele afgelasting door de KNVB, bijv. bij vorst, worden bekend gemaakt via diverse kanalen, bijv. radio, krant, kabel-TV, teletekst pagina 603, www.knvb.nl, www.voetbalnoord.nl.

Informatievoorziening

Voor alle noodzakelijke informatie staan verschillende middelen ter beschikking.

– Informatiegids Jeugdafdeling
Hierin is opgenomen algemene informatie m.b.t. de jeugdafdeling, de belangrijkste geldende regels, de samenstelling van de teams en leiders, bijzonderheden over trainingen en wedstrijden, alle namen en telefoonnummers van bestuursleden en TC leden. Deze gids is verkrijgbaar bij het bestuur en de TC.

– Oan `e Foet
Dit is het officiële clubblad van V.V. Rottevalle. Het komt in principe 4 x per jaar uit en wordt in eigen beheer door vrijwilligers gemaakt en bij de leden bezorgd. In het clubblad staat informatie die de hele vereniging aangaat, dus ook de jeugd-afdeling. Naast veel namen en adresgegevens van Bestuur en overige functies in de vereniging, zijn er een aantal vaste terugkomende rubrieken zoals bestuurs- mededelingen, selectienieuws, jeugdnieuws etc.

– Internetsite www.vvrottevalle.nl
Op onze site staan allerlei actuele zaken, voor iedereen toegankelijk.

Seniorenbeleid

Het seniorenbeleid is er op gericht, ieder lid zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien. Door het creëren van goede randvoorwaarden zal voortdurend worden gewerkt aan de ontwikkeling van de spelers en de teams. VVR streeft ernaar de A- en B-selectie op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. Uit de overige senioren worden zogenaamde recreatie-elftalen (VVR 3 en VVR 4) gevormd. Bij de recreatie-elftallen staat het presteren minder op de voorgrond, maar ook voor deze elftallen geldt dat ernaar wordt gestreefd deze teams op een zo hoog mogelijk niveau uit te laten komen.

Doelstellingen

– Alle senioren van VVR dienen de gelegenheid te krijgen om aan voetbaltrainingen en wedstrijden deel te nemen.
– Het spelen van de A- en B-selectie op een zo hoog mogelijk niveau.

Taken TC Senioren

Overleg / contact

Met leiders:

– In de winterstop en aan het einde van het seizoen organiseert de TC een (tussentijdse) seizoensevaluatie;

– De TC is regelmatig aanwezig bij het maken van de opstelling op donderdagavond. Bovendien bezoekt de TC regelmatig wedstrijden van de seniorenelftallen. Deze aangelegenheden zullen waar nodig worden benut als contactmoment met de betreffende leiders.

– De TC is aanspreekpunt voor leiders. Bepaalde zaken (bijvoorbeeld: verzoeken, problemen, klachten, etc.) worden met de betrokkenen persoonlijk besproken.

– Maandelijks overleg.

Met trainers:

– Seizoensevaluaties (zie hierboven)

– De TC is regelmatig aanwezig bij het maken van de opstelling op donderdagavond. Bovendien bezoekt de TC regelmatig trainingen en wedstrijden van de seniorenelftallen. Deze aangelegenheden kunnen waar nodig op initiatief van hetzij de TC, hetzij de betreffende trainers worden benut als contactmoment.

– De TC is aanspreekpunt voor trainers. Bepaalde zaken (bijvoorbeeld: verzoeken, problemen, klachten, etc.) worden met de betrokkenen persoonlijk besproken.

– De selecties worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen in overleg met trainers en leiders ingedeeld door de TC.

– Maandelijks overleg.
In het algemeen geldt dat de TC contact houdt met trainers en leiders, contactpersoon is voor trainers en leiders, en op de hoogte is van wensen, opmerkingen en klachten van trainers en leiders.

Met spelersraad:

– Eenmaal in de maand overleg.

Aanstellen leiders

Vroegtijdig in het seizoen (december/januari) polst de TC de leiders of zij na het volgend seizoen het leiderschap voortzetten. Indien nodig heeft de TC de taak voorafgaande aan het seizoen de A- en B-selectie te voorzien van een nieuwe leider. De teams gevormd uit de overige senioren worden door de TC bij voorkeur voorzien van twee leiders.

Advisering bij aanstelling trainers

De TC adviseert het bestuur ten aanzien van eventuele verlenging van het contract met de betaalde trainers. Wanneer door het bestuur wordt besloten het contract met de trainer(s) te verlengen, polst de TC vroegtijdig in het seizoen (december/januari) de trainer(s) of zij het contract met VVR willen verlengen. Wanneer wordt besloten het contract niet te verlengen, zal dit tevens vroegtijdig met de betreffende trainer worden gecommuniceerd.

Bij het aanstellen van nieuwe betaalde trainers binnen VVR (trainer A-selectie, trainer B-selectie + A-junioren, keeperstrainer), heeft de TC de taak ten aanzien van de aan te stellen trainer een profielschets op te stellen. Aan de hand van deze profielschets zoekt de TC naar geschikte kandidaten voor de trainersfunctie en adviseert zij het bestuur ten aanzien van de definitieve aanstelling.

Teamindeling

De selecties worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen in overleg met trainers en leiders ingedeeld door de TC. De TC zorgt ervoor dat de teamindeling wordt bekendgemaakt in de laatste editie van het seizoen van Oan’e Foet.

Wisselbeleid

Spelers van de A- en B-selectie dienen tweemaal per week te trainen. Bij het maken van de opstelling voor de wedstrijd zal door de trainer mede rekening worden gehouden met de trainingsopkomst.

Spelers van de A-selectie die niet in de opstelling zijn opgenomen en dus met de B-selectie mee moeten spelen, dienen – mede afhankelijk van hun trainingsdeelname – in de basisformatie van de B-selectie worden opgenomen. Bij een onvoldoende prestatie kan deze speler uiteraard wel door de trainer van de B-selectie worden gewisseld.

Spelers van de B-selectie die niet in de opstelling zijn opgenomen en dus met VVR 3 mee moeten spelen, dienen – mede afhankelijk van hun trainingsdeelname – in de basisformatie van VVR 3 worden opgenomen. Bij een onvoldoende prestatie kan deze speler uiteraard wel door de leider worden gewisseld.

Trainers

Het bestuur streeft naar het beschikbaar stellen van gekwalificeerde en gediplomeerde voetbaltrainers voor de A- en B-selectie en keepers. Bij een vacature wordt door de TC een profielschets opgesteld.

Trainingen

De A- en B-selectie trainen twee keer per week.
De overige senioren trainen één keer per week.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen en/of in de winterstop kan de trainer besluiten een aangepast trainingsschema te hanteren mits dit niet ten koste gaat van andere teams. Het is de taak van de trainer het voorbereidings- en/of winterstopprogramma bij de spelers bekend te maken.

De keeperstrainer

Eén keer per week worden de keepers in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een keepertraining. Voor dit doel dient er een keeperstrainer te worden aangesteld.

De leider

De teamleiding van de A- en B-selectie bestaat uit een trainer en een leider. De overige seniorenteams worden bij voorkeur van twee leiders voorzien.

De speler

De speler dient er voor te zorgen dat hij voor de wedstrijd ruim op tijd aanwezig is. Aanvangstijden worden elke donderdag vermeld op de website van VV Rottevalle. Hij gedraagt zich correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders en trainer. De speler zorgt zelf voor zwarte kousen en scheenbeschermers. De shirts en broekjes worden beschikbaar gesteld door de club. Na afloop van de wedstrijd worden de shirts en broekjes in de daarvoor bestemde tas ingeleverd bij de leider. De leider zorgt ervoor dat de shirts en broekjes worden gewassen. Het dragen van sierraden tijdens de wedstrijd is verboden. Douchen is verplicht na afloop van de wedstrijd of training. Bij verhindering van wedstrijd/training meldt de speler zich zo ruim mogelijk van te voren af bij trainer of leider.

Teamindeling / Selecties

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen worden spelers ingedeeld in de A-selectie, de B-selectie of de overige senioren. Gedurende het seizoen is het mogelijk spelers over te hevelen naar een andere selectie, echter niet zonder overleg met betrokken speler en trainer/leider. Wanneer de trainer van de A-selectie bijvoorbeeld een speler uit de B-selectie wil overhevelen naar zijn selectie, zal hij eerst e.e.a. moeten overleggen met de speler en de trainer van de B-selectie. Bij conflicten is de TC bepalend.

Jong senioren

Ieder seizoen zal er naar worden gestreefd minimaal 4 keer een Jong seniorenelftal (spelers onder de 23 jaar + eventueel 3 dispensatiespelers) worden geformeerd om een oefenwedstrijd te spelen tegen leeftijdsgenoten. Zodoende kunnen talentvolle junioren kennis maken met en ervaring op doen in het seniorenvoetbal. Voor de jong senioren kunnen spelers worden gebruikt van de A- en B-selectie en A- en B-junioren.

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid is er op gericht, ieder jeugdlid zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien. Door het creëren van goede randvoorwaarden zal voortdurend worden gewerkt aan de ontwikkeling van spelers en teams. VVR streeft er naar haar jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen.

Doelstellingen

– Alle jeugdspelers van VVR de gelegenheid geven om aan voetbaltrainingen en wedstrijden deel te nemen;
– Voor iedere jeugdspeler dient optimale aandacht te bestaan door de beschikbare kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten;
– De jeugdafdeling zo optimaliseren en perfectioneren dat continuïteit en kwaliteit van de doorstroming naar de senioren (A- of B-selectie) gewaarborgd blijft. Aan het eind van het opleidingstraject moeten de naar de A- of B-selectie doorgestroomde spelers het gevraagde niveau aankunnen.

Taken TC Jeugdafdeling

Overleg/contact

– De aanstelling van jeugdtrainers wordt in de vergadering van de TC overlegd. De aanstelling van de jeugdtrainer wordt voorgelegd aan het bestuur;

– De jeugdteams worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen ingedeeld door TC.

Met leiders:

– Bij aanvang van het seizoen worden aan leiders overhandigd: coachjas, competitie-indeling, wedstrijdschema, shirts, sleutels en overige materialen;

– In de winterstop en aan het einde van het seizoen organiseert de TC een (tussentijdse) seizoensevaluatie. Van het overleg worden notulen gemaakt;

– Aan het einde van het seizoen worden alle materialen weer ingeleverd bij de TC;

– Gedurende het seizoen bezoekt de TC regelmatig jeugdwedstrijden waarbij zij tevens contact heeft met de betreffende jeugdleiders.

Met trainers:

– Voor aanvang van seizoen: in overleg trainingstijden bepalen, sleutels overhandigen;

– Aan het begin van het seizoen worden de trainingstijden in overleg met de trainers door de TC vastgesteld.

– Seizoensevaluaties (zie hierboven);

– Aan het einde van het seizoen worden alle materialen weer ingeleverd bij de TC;

– Gedurende het seizoen bezoekt de TC regelmatig trainingen waarbij zij tevens contact heeft met de betreffende jeugdtrainers.

Informatievoorziening

Naar spelers/ouders:

– Algemene berichtgeving in het hokje op het Muldersplein, Oan’e Foet en internet;

– De TC is aanspreekpunt voor spelers en ouders. Persoonlijke zaken (bijvoorbeeld: dispensatie, keepersdag, klachten, pesten,etc.) worden met de betrokkenen persoonlijk besproken. Eventuele klachten van ouders worden door de TC behandeld en afgewikkeld.

Naar trainers/leiders:

– Leiders en trainers ontvangen van de TC het Technisch beleidsplan;

– De TC is aanspreekpunt voor leiders en trainers. Bepaalde zaken (bijvoorbeeld: wijziging trainingstijden, klachten, etc.) worden met de betrokkenen persoonlijk besproken.

Trainers/leiders

De TC heeft als taak voorafgaande aan het seizoen alle jeugdteams te voorzien van een trainer en 2 leiders. Voor de jeugdkeepers wordt een keeperstrainer aangesteld.

Trainingen

Aan het begin van het seizoen worden de trainingstijden in overleg met de trainers door de TC vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk, één en ander afhankelijk van werk- en/of schoolroosters. Trainingstijden en eventuele tussentijdse wijzigingen worden door de TC in het opstellingshokje en op de website bekend gemaakt.

De met de Jeugdafdeling belaste commissieleden houden contact met trainers, zijn contactpersoon voor de trainers en zijn op de hoogte van wensen, opmerkingen en klachten van trainers en nemen deze mee naar het maandelijkse overleg van de TC.

De aanstelling van jeugdtrainers wordt in de vergadering van de TC overlegd. Trainers dienen vroegtijdig (december/januari) te worden gepolst of zij het volgende seizoen door willen gaan met trainen. Nieuwe trainers dienen eveneens vroegtijdig te worden vastgelegd.

Opleidingen, cursussen en/of bijeenkomsten voor trainers worden door de TC aangemoedigd. Het bestuur krijgt hierover informatie van de KNVB. De TC zorgt ervoor dat deze informatie desgewenst terechtkomt bij de jeugdtrainers.

Teams/wedstrijden

De met de Jeugdafdeling belaste commissieleden houden contact met leiders, zijn contactpersoon voor de leiders en zijn op de hoogte van wensen, opmerkingen en klachten van leiders en nemen deze mee naar het maandelijkse overleg van de TC.

De aanstelling van jeugdleiders wordt in de vergadering van de TC overlegd. Leiders dienen vroegtijdig (december/januari) te worden gepolst of zij het volgende seizoen door willen gaan.

Opgaveformulieren voor toernooien komen via het bestuur binnen bij de TC. De opgave voor de toernooien wordt in overleg met de leiders gedaan door de TC en wordt door de TC doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.

Teamindeling

De jeugdteams worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen ingedeeld door de TC. De TC zorgt ervoor dat, indien mogelijk, de teamindeling voor de bouwvak bekend is bij spelers/ouders.

Indien nodig wordt voor bepaalde spelers dispensatie aangevraagd. De KNVB informeert hierover in de maand mei. Gedurende het seizoen zijn aanvullingen/wijzigingen toegestaan. Dispensatie wordt overlegd met betrokken spelers en ouders.

De TC zorgt ervoor dat, via de secretaris, de ingedeelde teams tijdig worden doorgegeven aan de KNVB. Voor de teams met een halfjaarcompetitie kunnen eventuele aanpassingen/toevoegingen worden gedaan.

Nieuwe leden

Na aanmelding bij de penningmeester, worden nieuwe leden ingedeeld door de TC. Nieuwe leden worden persoonlijk benaderd door de TC om ze wegwijs te maken binnen VVR.

Activiteiten

Van de secretaris van het bestuur ontvangt de TC binnengekomen stukken met betrekking tot de jeugd. De TC beoordeelt of er interessante zaken tussen zitten en verzorgt, eventueel in samenwerking met de Ontspanningscommissie, indien nodig bijbehorende acties.

Keepersdag

De TC organiseert de deelname van keepers van VVR aan de Keepersdag in de voorjaarsvakantie. De TC inventariseert welke keepers mee willen doen en draagt zorg voor de opgave. Tevens verzorgt de TC de begeleiding, materiaal en inschrijfgeld.

Wisselbeleid

Spelers ontwikkelen zich door te spelen, ze ontwikkelen zich niet wanneer ze op de bank zitten. Bij iedere wedstrijd beschikt de leider meestal over een grotere groep dan het vereiste elftal. De leider kan zelf de basisformatie bepalen en dus ook de spelers aanwijzen die niet voor de basis in aanmerking komen. Deze spelers, de wisselspelers, vormen een groep die de nodige aandacht vereist. Zij maken wel deel uit van het team maar spelen op dat moment niet en kunnen zich dus ook niet ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat spelers regelmatig spelen en zich daardoor kunnen blijven ontwikkelen, dient de leider ernaar te streven dat iedere speler evenveel speelminuten krijgt.

Jeugdtrainers

Het bestuur streeft naar het beschikbaar stellen van bekwame (bij voorkeur gediplomeerde) jeugdvoetbaltrainers voor de teams. Deze jeugdtrainers worden in principe op vrijwillige basis ingezet. Het verdient de voorkeur dat de jeugdtrainer tevens leider is van het team dat hij/zij traint. Indien dit niet mogelijk is, is het wenselijk dat hij/zij wedstrijden bezoekt van het desbetreffende team.

Trainingen

De A, B en C junioren trainen twee keer per week.

De D, E en F pupillen trainen minimaal één keer per week.

De keeperstrainer

Eén keer per week worden de keepers van de jeugdteams in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een keeperstraining. Voor dit doel dient er een keeperstrainer te worden aangesteld.

De leider

Er wordt naar gestreefd ieder team van twee leiders te voorzien. Leiders begeleiden hun team bij de wedstrijden. Per leiderskoppel is een informatiemap, set sleutels, enkele ballen en een waterzak met spons en bidons beschikbaar en voor elke leider een coachjas.

Taken leider

De leider zorgt ervoor dat spelplezier, samenwerking en sportiviteit bij alle spelers in zijn team wordt bevorderd. Dit doet de leider door positieve coaching.

De leider is op tijd aanwezig en zorgt ervoor dat de spelers ruimschoots voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Hij ziet er op toe dat er in het juiste clubtenue wordt gespeeld. In het ballenhok zijn reserveshirts aanwezig. Deze kunnen worden gebruikt indien het thuis spelende team in een afwijkend tenue moet spelen. De leider verzamelt waardevolle spullen van de spelers. Hij zorgt voor de materialen (ballen, waterzak etc.) en is daar verantwoordelijk voor, en geeft vernielingen of beschadigingen van materiaal en accommodatie direct door aan het bestuur.

De leider is verantwoordelijk voor de communicatie met de spelers van zijn team (bijv. bij afgelastingen), de administratieve afhandeling (invullen wedstrijdformulieren), regelt het vervoer bij uitwedstrijden en zorgt ervoor dat de spelers/ouders een wedstrijd/ vervoerschema krijgen.

De leider ontvangt bij thuiswedstrijden de tegenpartij, maakt deze wegwijs, geeft de mogelijkheid aan dat waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes, zorgt voor koffie etc. Tevens zorgt de leider ervoor dat de stand van de wedstrijd wordt aangegeven op het scorebord (koffer met cijfers of de afstandsbediening is aanwezig in de bestuurskamer).

Er blijft bij het omkleden en douchen een leider aanwezig, hij zorgt er ook voor dat de spelers de kleedruimte netjes achterlaten. Dit geldt uiteraard ook voor uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden controleert de leider of de kleedkamer van de tegenstander netjes is achtergelaten.

De leider vertegenwoordigt zijn club en draagt daarom zijn coachjas bij alle wedstrijden. De jas is niet voor privédoeleinden bedoeld. In het algemeen geldt: leiders hebben een voorbeeldfunctie en gedragen zich fatsoenlijk. Dus niet schelden, vloeken of roken tijdens het begeleiden van een jeugdteam.

Nieuwe leden

Nieuwe jeugdleden kunnen enkele trainingen vrijblijvend bijwonen. Informatieformulieren zijn verkrijgbaar bij de TC en het bestuur. Voor lidmaatschap van de club, dienen aspirant-leden zich aan te melden bij de secretaris van de club. De huidige secretaris is Aalze Vriesema. Nieuwe leden worden persoonlijk benaderd door de TC om ze wegwijs te maken binnen VVR. Hiervoor krijgen ze een informatieboekje en een voetbalboek.

De speler

De jeugdspeler dient er voor te zorgen dat hij voor de wedstrijd ruim op tijd aanwezig is. Aanvangstijden worden elke woensdag vermeld in het hokje op het Muldersplein en op de website. Hij gedraagt zich correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders en trainer. De speler zorgt zelf voor zwarte kousen, zwarte broek, scheen- beschermers. De shirts worden beschikbaar gesteld door de club. Na afloop van de wedstrijd worden de shirts in de daarvoor bestemde tas ingeleverd bij de leider. Deze worden bij toerbeurt gewassen. Het dragen van sierraden tijdens de wedstrijd is verboden. Douchen is verplicht na afloop van de wedstrijd of training. Bij verhindering van wedstrijd/training meldt de speler zich zo ruim mogelijk van te voren af bij trainer of leider.

Indeling jeugdteams

De nieuwe teams worden aan het eind van het seizoen ingedeeld en bekend gemaakt door de TC. De spelers worden ingedeeld naar leeftijd. Leeftijd op zich is echter niet alles bepalend. Naast leeftijd wordt gekeken naar kwaliteit en sociale aspecten. Zo kan het zijn dat een speler bij uitzondering op basis van kwaliteit of sociale gronden hoger of lager ingedeeld wordt. In dit geval is er altijd overleg met ouders en leiders van de betreffende speler. Kanttekening hierbij is wel dat het niet ten koste moet gaan van het team waarin hij volgens zijn leeftijd is ingedeeld. Aan het eind van de eerste seizoenshelft volgt evaluatie van de D-, E- en F- teams. Dit in verband met nieuwe jeugdleden en de teamindeling in het voorjaarsseizoen.

Bij de F-pupillen is het doel niet gericht op presteren. Het belangrijkste is de spelertjes op een speelse manier kennis te laten maken met spelregels, materialen, voetbal en clubcultuur. Ook bij de E en D pupillen ligt het accent op spelplezier.

Dispensatieregeling

Om een team te kunnen vormen kan het nodig zijn voor enkele spelers dispensatie aan te vragen. Om zo flexibel mogelijk met spelers om te gaan wordt per team het maximum aan dispensatie aangevraagd.

Uitwisseling spelers

Dit gebeurt in overleg met de leiders en desbetreffende speler. Bij uitwisseling van spelers moet zoveel mogelijk gerouleerd worden.

Overgang van A-junioren naar senioren

De TC ziet het als haar taak de overgang van de junioren naar de senioren zo goed mogelijk te laten verlopen. A-junioren dienen voorbereid te worden, bijvoorbeeld door middel van het volgen van trainingen bij de senioren en het spelen van (oefen)wedstrijden in seniorenelftallen. Talentvolle A-junioren kunnen zo nu en dan als wisselspeler meedraaien met de A- of B-selectie. Hiertoe is afstemming tussen de leiders van de A-junioren en de betreffende seniorentrainer noodzakelijk. Ook wordt de JTC op de hoogte gebracht.

De hoofdtrainer kan een verzoek indienen een nog speelgerechtigde A-junior definitief aan de A-selectie toe te voegen. Indien dit in goed overleg met de TC plaatsvindt en de direct betrokkenen hier geen zwaarwegende bezwaren tegen hebben, zal de TC hier alle medewerking aan verlenen met de kanttekening dat dit niet ten kostte van de het A junioren team mag gaan.

Materialen

Ten behoeve van de VVR-jeugd wordt door de club deugdelijk en voldoende materiaal beschikbaar gesteld aan leiders en trainers. Het benodigde materiaal wordt door de TC voor aanvang van de competitie uitgereikt aan de leiding van de jeugdteams. De teamleiding is verantwoordelijk voor het door hen ontvangen materiaal. Voorafgaand aan het seizoen wordt per team aan de leiders 3 ballen + net, een watertas, inclusief spons en waterbidon ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvangen de leiders voorafgaand aan het seizoen een tas met shirts en aanvoerdersband, sleutels van de accommodatie en een coachjas. Na het voetbalseizoen zal het materiaal op een nader te bepalen datum weer door de leiders worden ingeleverd bij de TC. Een EHBO-koffer is aanwezig in de kantine. Na aanvraag bij de penningmeester, kan er maximaal 1 paar keeperhandschoenen jaarlijks worden aangeschaft.

Kampioenschap

De leiders van een team dienen zelf alert te zijn op de mogelijkheid van het behalen van een kampioenschap en de Ontspanningscommissie tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De kampioenen worden door een lid van de Ontspanningscommissie in de kantine ontvangen en daar getrakteerd op patat en een consumptie. Voor de leiders, trainer en spelers is er een bloemetje of een herinneringsmedaille. Daarnaast wordt er o.a. met een foto aandacht besteed in ons clubblad: Oan ‘e Foet.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS VV ROTTEVALLE

Voor ieder lid is het van belang te weten hoe zaken bij onze voetbalvereniging zijn geregeld en welke gedrag van hem/haar wordt verwacht. Trainers en leiders maken met hun elftal gedurende het seizoen afspraken. Hiernaast zijn er algemene regels om een en ander in goede banen te leiden. Zonder vaste afspraken en regels kan er snel een rommelige situatie ontstaan voor spelers, leiders en trainers. Vandaar dat de vereniging de volgende gedragsregels heeft opgesteld.

 1. Zoals in het dagelijks leven gelden ook bij onze club de normale omgangsregels. Begrippen als fatsoen, respect en sportiviteit zijn hier aan de orde ten aanzien van medespelers, tegenstanders, de leiders, de trainers, scheidsrechters, overige vrijwilligers, het materiaal waarmee gespeeld wordt en de accommodatie.
 2. Alle spelers van VV Rottevalle zijn in alle opzichten een voorbeeld voor de anderen. We benaderen elkaar altijd op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (de opmerking: “goed gedaan” werkt veel beter dan “slecht gedaan”.)
 3. Wees matig in het gebruik van alcohol en tabak. Onze club staat op het standpunt dat roken en sport niet samengaan. Zo horen spelers in clubtenue en leiders en trainers in functie niet te roken. Alcohol gebruiken op het veld is niet toegestaan; in de kleedkamers alleen door seniorenteams na een wedstrijd. Tevens geldt voor leiders/trainers en ouders dat er tijdens het vervoer van jeugdspelers niet mag worden gerookt. De KNVB heeft bepaald, dat tijdens wedstrijden geen flesjes drinken en glazen buiten de kantine mogen worden genuttigd/gebracht. Het toezicht van de KNVB hierop is streng en bij overtreding krijgt de club een boete.
 4. Tijdens de wedstrijd wordt het ter beschikking gestelde clubtenue gedragen. Kleding wordt gedragen volgens de door de KNVB voorgeschreven regels. Shirt in de sportbroek, kousen, waaronder de verplichte scheenbeschermers, omhoog. Spelers zorgen, dat de kleding in de daarvoor bestemde tas komt. De teamleider controleert of er geen shirts of andere spullen achterblijven in de kleedkamer en zorgt ervoor, dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
 5. Racisme, grof taalgebruik, ruzie maken en vernielingen aanrichten aan andermans spullen horen niet thuis op het sportveld en zullen dan ook niet worden getolereerd. Dergelijke zaken zullen op een juiste manier worden aangepakt door trainers en/of medespelers.
 6. Er is altijd respect voor de tegenstander: tegenstanders worden niet opzettelijk geblesseerd en niet opzettelijk vernederd in woord of gebaar.
 7. Gezag van de scheidsrechter, teambegeleiders en/of bestuur wordt geaccepteerd. Klachten kan men naderhand op een daarvoor geschikte plaats uiten in een persoonlijk gesprek, indien nodig in het bijzijn van één van de leden van het bestuur of TC. Een goede communicatie is van groot belang. Meningsverschillen worden uitgesproken tussen de betrokkenen, leider en eventueel een lid van het bestuur of TC.
 8. De spelers zijn zuinig op de spullen van de vereniging. Dit geldt zowel voor de beschikbaar gestelde kleding en materialen (ballen e.d.) als de kleedkamer. Dit geldt ook voor de vereniging waar we te gast zijn.
 9. Een speler is op tijd aanwezig bij de trainingen en wedstrijden. Indien een speler verhinderd is voor een training of wedstrijd meldt hij/zij zich op tijd af bij de trainer/leider. Op wegblijven bij wedstrijden zonder afmelding kan uitsluiting van een wedstrijd of training volgen.
 10. Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen: dit gaat ten koste van het spel.
 11. Geef de tegenstander na afloop een hand. De leider ziet daar bij jeugdteams op toe.
 12. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 13. Bij de E- en F-jeugd worden na de wedstrijd strafschoppen genomen. Hierbij wordt er gewacht tot iedereen klaar is en gaat men niet afzonderlijk naar de kleedkamer.
 14. Gedrag bij uitwedstrijden is niet anders dan bij thuiswedstrijden; altijd correct. Na afloop van training of wedstrijd is douchen verplicht. Leiders en trainers zien hierop toe.
 15. Met zijn allen vormen we de VV Rottevalle. Daarom verwacht de vereniging van de leden (en ouders van jeugdleden), dat men bereid is zo nu en dan iets voor de club te doen, zoals bijvoorbeeld shirts wassen, rijden bij uitwedstrijden, in de kantine staan of andere voorkomende werkzaamheden.

Als er problemen zijn: blijf er niet mee rondlopen en bespreek het met je trainer, leider of iemand van het bestuur of TC. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich aan de regels houdt en erop toeziet dat andere leden dit ook doen. Zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de vereniging gezellig en sportief blijft.